BIG Start – Regulamin ogólny i polityka prywatności 

 

We współpracy z AdminTech Sàrl („AdminTech”), MasterIntegrator SA („MasterIntegrator”) oraz LedgerPeek Sàrl (“LedgerPeek”), z których wszyscy występują jako osobni lub wspólni partnerzy i strony niniejszej umowy (zwani wzajemnie „Usługodawcami” lub „nami”, a każdy z osobna jako „Usługodawca”). 

 

BIG Start jest internetowym konglomeratem usług B2B, wspierającym firmy i przedsiębiorców, oferowanym bezpośrednio przez odpowiednich partnerów lub pośrednio, poprzez łączenie usług we wspólne pakiety i subskrypcje. 

 

AdminTech to internetowy serwis B2B służący do generowania dokumentów biznesowych, umów i oficjalnych formularzy i zarządzania nimi („Usługi AT”). 

 

LedgerPeek to internetowy serwis B2B służący do automatycznego rozpoznawania dokumentów, zarządzania nimi i przetwarzania ich do celów archiwizacji, księgowości i analizy finansowej („Usługi LP”). 

 

MasterIntegrator to internetowy serwis B2B służący do wypożyczania sprzętu biurowego i licencji oprogramowań, tworzenia stron internetowych i aplikacji, integracji i konserwacji firmowych systemów informatycznych („Usługi MI”). 

 

Niniejszy Regulamin ogólny („Regulamin”) dotyczy dostępu i korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, aplikacji, treści, Usług AT, Usług MI i/lub Usług LP, włącznie z wszelkimi obowiązującymi bezpłatnymi okresami próbnymi, wszelkimi kompilacjami treści, funkcjonalności i dostaw dokumentów i/lub rozpoznawaniem, wyświetlaniem, dostawą lub ograniczonym przechowywaniem dokumentów i/lub umów elektronicznych, księgowością, wypożyczaniem sprzętu lub licencji na oprogramowanie oferowane na danych stronach internetowych lub aplikacjach wyżej wymienionych stron lub ich odpowiednich partnerów, lub za ich pośrednictwem (razem zwane „Usługami”).  

 

Usługi oferują automatyzację procesów biznesowych i digitalizację środowiska biznesowego; żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie sugeruje jakiejkolwiek odpowiedzialności któregokolwiek z Usługodawców w odniesieniu do wszelkich porad prawnych, finansowych lub technicznych, rekomendacji, informacji lub treści. W odniesieniu do wszelkich badań, zapewnień prawnych, finansowych lub technicznych, Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z wszelkimi niezbędnymi, publicznie dostępnymi informacjami, władzami, legislacją, najlepszymi praktykami, ekspertami lub konsultantami. 

 

Usługi są świadczone w różnych krajach i językach; Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór prawidłowego kraju i/lub języka do korzystania z tych Usług. Usługodawcy odrzucają wszelką odpowiedzialność za niekompatybilność świadczonych Usług w przypadku, gdy wybrany kraj i/lub język nie jest kompatybilny z krajem Użytkownika. 

 

Usługi są świadczone online przez zautomatyzowane algorytmy i są dostępne za pośrednictwem naszych stron internetowych (zwanych z osobna „Stroną”) lub aplikacji („Aplikacje”). Usługi świadczą wyżej wymienieni Usługodawcy, jak również ich odpowiedni partnerzy, którzy mogą każdorazowo uczestniczyć w ich świadczeniu („Partnerzy”). 

 

Ze względu na wszelkie odpowiednie cele, Business Innovation Group SA występuje jako przekaziciel Usług, a każdy z Usługodawców ponosi osobną i indywidualną odpowiedzialność oraz będzie wyznaczony jako osobna strona niniejszego Regulaminu. 

 

Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie wyznacza Usługodawców na osoby odpowiedzialne w jakikolwiek sposób za działania Partnerów, a Partnerzy będą stanowić strony wszelkich umów, usług, stron internetowych lub aplikacji przekazywanych Użytkownikowi poprzez Usługodawców występujących jako przedstawiciele tych Partnerów. 

 

1. Zgoda na Regulamin  

Korzystając z tej Strony lub Aplikacji lub po aktywowaniu przez nas Profilu Użytkownika lub po dokonaniu przez Użytkownika jakiegokolwiek zakupu, skorzystania z którejkolwiek z Usług, w tym wszelkich bezpłatnych okresów próbnych i bezpłatnych Usług, Użytkownik („Użytkownik”, „Ty”) akceptuje Regulamin i zawiera prawnie wiążącą umowę z wszystkimi odpowiednimi Usługodawcami, na następujących warunkach świadczenia Usług.   

 

Jeśli Użytkownik będzie korzystać z Usług w imieniu organizacji, wyraża zgodę na ten Regulamin w imieniu tej organizacji i oświadcza, że ma do tego stosowne uprawnienia. W takim przypadku „Użytkownik” i „Użytkownika” będzie dotyczyć tej organizacji. 

 

Użytkownik zgadza się, że uzyskując dostęp do Usług, rejestrując się na Usługi i/lub korzystając z Usług w jakikolwiek sposób, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ten Regulamin, wówczas wyraźnie zakazuje mu się korzystania z Usług; Użytkownik powinien natychmiast przerwać korzystanie z tych Usług.  

 

Niniejszym wyraźnie włącza się do tego Regulaminu przez odniesienie warunki lub dokumenty uzupełniające, które mogą być każdorazowo publikowane na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do dokonywania zmian lub modyfikacji w niniejszym Regulaminie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach poprzez aktualizację ostatniej daty aktualizacji niniejszego Regulaminu; Użytkownik zrzeka się wszelkiego prawa do otrzymywania konkretnych powiadomień o każdej tego typu zmianie. Okresowe sprawdzanie tego Regulaminu, aby pozostać na bieżąco z jego aktualizacjami, stanowi odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik będzie podlegał zmianom we wszelkich zaktualizowanych Regulaminach poprzez dalsze korzystanie ze Strony po dacie opublikowania zaktualizowanego Regulaminu; uznaje się, że Użytkownik zapoznał się z tymi zmianami i je zaakceptował. Obecny Regulamin pozostaje obowiązujący przez cały okres korzystania z Usług przez Użytkownika; będzie również obowiązywał po zlikwidowaniu Profilu Użytkownika przez maksymalny ustawowy okres ograniczeń dozwolony przez szwajcarskie prawo. Usługodawca może dokonać cesji tej umowy i Usług na dowolną stronę trzecią, bez uprzedniego zawiadamiania o tym Użytkownika. 

 

Korzystając z wszelkich stron internetowych, aplikacji lub usług dostarczanych przez danych Partnerów, Użytkownik zgadza się również na ich odpowiednie regulaminy i potwierdza zapoznanie się z ich treścią i sensem. 

 

2. Rejestracja 

 

Dostęp do Usług może wiązać się z koniecznością rejestracji przez Użytkownika. Aby się zarejestrować, uzyskać dostęp do Usług i/lub korzystać z nich, Użytkownik musi stworzyć konto („Konto”). Konto Użytkownika wiąże się z obowiązkiem (i) zaznaczenia zgody na niniejszy Regulamin, (ii) przekazania danych kontaktowych i (iii) przekazania wszelkich innych form uwierzytelnienia wymaganych podczas procesu rejestracji, zgodnie z ustaleniami Usługodawcy określonymi według jego wyłącznego uznania. Użytkownik będzie zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych do rejestracji.  

 

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez Użytkownika nazwy użytkownika, jeśli według swojego wyłącznego uznania stwierdzimy, że taka nazwa użytkownika jest niestosowna, obsceniczna, należy do innego podmiotu, pod który Użytkownik nieuczciwie się podszywa lub budzi inne wątpliwości. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania dodatkowego uwierzytelnienia przy rejestracji lub później, w celu zapewnienia poufności danych i dla zapobiegnięcia nieupoważnionemu dostępowi do Profilu Użytkownika.  

 

Użytkownik musi być zarejestrowaną spółką, przedsiębiorcą indywidualnym, organizacją lub innym podmiotem biznesowym, a przedstawiciel korzystający z Usług musi mieć ukończone co najmniej 18 lat, o ile w danym kraju zamieszkania lub rejestracji Użytkownika nie jest wymagany wyższy wiek prawny, w celu wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin i korzystania z Usług.  

 

Użytkownik rozumie, że po zarejestrowaniu się na Stronie lub w Aplikacji jednego z Usługodawców, jego rejestracja zostanie automatycznie aktywowana u wszystkich wyżej wymienionych Usługodawców. 

 

3. Profil i hasło Użytkownika 

 

Usługodawca nie odpowiada za monitorowanie wszelkich podejrzanych aktywności lub podejrzenia naruszenia danych na Profilu Użytkownika. Zapewnienie bezpieczeństwa danych uwierzytelniających do logowania („Dane uwierzytelniające”) stanowi wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik nie będzie przekazywał Danych uwierzytelniających żadnej osobie niepowołanej. Użytkownik będzie dbać o regularną zmianę swojego Hasła i będzie sygnalizował wszelkie podejrzane działania odkryte w odniesieniu do jego Profilu Użytkownika.  

 

Użytkownik może udzielić dostępu do swojego Profilu Użytkownika swoim pracownikom lub podwykonawcom i będzie w pełni i osobiście odpowiedzialny za korzystanie przez nich z Usług. Takie osoby również będą określane mianem „Użytkownika”. Użytkownik nie może udzielać dostępu do swojego Profilu Użytkownika swoim klientom bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub danych Partnerów. 

 

Użytkownik rozumie, że po zarejestrowaniu się na Stronie lub w Aplikacji jednego z Usługodawców, jego Dane uwierzytelniające zostaną automatycznie ujawnione i będą ważne w odniesieniu do wszystkich pozostałych wyżej wymienionych Usługodawców. 

 

4. Licencja  

4.1. Własność i prawo dostępu i/lub korzystania z Usług 

 

Korzystając z Usług Użytkownik zgadza się, że:  

  1. udzielamy mu ograniczonego, osobistego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, odwołalnego prawa do korzystania z tych Usług; i  

  1. nie będzie odtwarzać, rozpowszechniać, przygotowywać prac pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie odtwarzać, licencjonować, sprzedawać i/lub odsprzedawać żadnych treści, oprogramowania i/lub usług uzyskanych z i/lub za pośrednictwem Usług i Aplikacji bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Usługodawców. Ani ten Regulamin, ani korzystanie przez Użytkownika z Usług nie daje mu prawa własności do Usług lub do treści, z których korzysta za pośrednictwem Usług (poza Treściami Użytkownika).   

 

4.2. Zastrzeżenie praw.  

 

Nasze Usługi są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej, włącznie ze szwajcarską ustawą federalną w sprawie praw autorskich oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz międzynarodowymi traktatami. Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie nadanych na mocy niniejszego Regulaminu, Usługodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły własności i udziały do Usług, w tym bez ograniczeń, wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej obowiązujące na całym świecie. Na mocy niniejszego Regulaminu Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw poza wyraźnie tu wskazanymi.  

 

4.3. Dostępność treści.  

 

Nie gwarantujemy dostępności żadnych treści w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo - nie mamy jednak takiego obowiązku - do (i) usuwania, edytowania i/lub modyfikowania wszelkich treści według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie, bez zawiadamiania Użytkownika i z dowolnego powodu (w tym, m.in. po otrzymaniu roszczeń i/lub zarzutów od stron trzecich i/lub władz, dotyczących tych treści i/lub jeśli obawiamy się, że Użytkownik mógł naruszyć Regulamin) i/lub bez powodu oraz (ii) usuwania lub blokowania wszelkich treści z Usług.   

 

4.4. Marketing usług, produktów i/lub wydarzeń.  

 

W ramach procesu rejestracji Użytkownik otrzymał również możliwość otrzymywania istotnych informacji o Usługach - w tym istotnych wskazówek i szkoleń - jak również informacji na temat innych produktów i usług, które mogą go zainteresować. W takim przypadku możemy kontaktować się z Użytkownikiem, korzystając z e-maila podanego przy rejestracji.  Zgoda jest opcjonalna, a decyzja o wypisaniu się nie wpłynie na korzystanie z Usług. Jeśli Użytkownik zapisze się na otrzymywanie materiałów marketingowych itp. zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” podany w e-mailu, zgodnie z opisem zawartym w Zastrzeżeniu poufności Usługodawców. Wycofanie zgody nie wpłynie na naszą zdolność do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach transakcji i/lub świadczenia usług, niezwiązanych z marketingiem.  

 

 

5. Opłaty 

 

Z wyjątkiem ograniczonych okresów próbnych i promocji wskazanych na naszej Stronie lub Aplikacjach lub wszelkiej innej korespondencji z Użytkownikiem, dostęp do Usług, jak również do Treści Użytkownika lub Treści wygenerowanych (zgodnie z definicją poniżej) lub ich częściami, podlega stałej lub okresowej opłacie, jak podano na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach. Wszystkie należne opłaty płatne przez Użytkownika na rzecz Usługodawców na mocy Regulaminu należy uiszczać w całości, bez żadnych potrąceń, wyłączeń, roszczeń wzajemnych lub jakiegokolwiek rodzaju zawieszenia, o ile nie wymaga tego prawo.   Wszystkie należne opłaty płatne na mocy Regulaminu nie zawierają obowiązujących podatków, które będą każdorazowo doliczane po obowiązujących stawkach. Rejestrując się na płatny plan Użytkownik zgadza się pokrywać i wziąć odpowiedzialność za wszystkie opłaty dokonane zgodnie z wybranym planem. Subskrypcja Użytkownika po zakończeniu okresu subskrypcji będzie automatycznie odnawiana, o ile Użytkownik jej nie anuluje zgodnie z poniższymi zapisami. 

 

Opłata jest płatna z góry, przed uzyskaniem dostępu do Usług lub ich części. Należy ją uiścić w walucie i zgodnie z warunkami wskazanymi na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach.  

 

Po zgłoszeniu przez Użytkownika chęci anulowania subskrypcji, nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty. W związku z anulowaniem subskrypcji nie przysługują jednak żadne zwroty (proporcjonalne lub inne). Aby zachować uczciwość wobec wszystkich naszych klientów, nie będą stosowane żadne wyjątki. 

 

5.1. Użytkownik może zakupić usługi jednorazowo, w ramach planów miesięcznych lub rocznych oraz wszelkich innych planów, które oferujemy. Zapisana w serwisie karta kredytowa Użytkownika będzie regularnie obciążana lub spółce Użytkownika będą wysyłane faktury. 

 

Płatność za usługę. Plan „Płatność za usługę” to jednorazowy dostęp na zasadzie płatności bieżącej, zapewniany w dniu korzystania z takich Usług. 

 

Miesięczny plan rozliczeniowy. Miesięczne plany usługodawców zapewniają dostęp do Usług z miesiąca na miesiąc; obowiązuje opłata miesięczna, w dniu odnowienia subskrypcji (ten sam dzień miesiąca, kiedy Użytkownik po raz pierwszy zarejestrował się na plan). Plany miesięczne odnawiają się co miesiąc. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję przed datą odnowienia, będzie mieć dostęp do swojego konta do zakończenia danego miesiąca. 

 

Roczny plan rozliczeniowy. Roczne plany usługodawców zapewniają dostęp na rok oraz znaczące oszczędności w porównaniu z planem miesięcznym. Opłata za plany roczne jest pobierana w każdym dniu odnowienia (ta sama data z roku, kiedy Użytkownik po raz pierwszy zarejestrował się na plan). Plany roczne odnawiają się automatycznie każdego kolejnego roku. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję przed datą odnowienia, będzie mieć dostęp do swojego konta do zakończenia bieżącego roku. 

 

5.2. Nieuiszczone opłaty; Zawieszenie.  

 

Jeśli zapisana karta kredytowa Użytkownika jest zablokowana lub dane Konta zostaną zmienione lub, jeśli z jakiegokolwiek powodu opłata zostanie odrzucona lub Użytkownik nie zapłaci faktury w terminie, Użytkownik natychmiast zaktualizuje swoje Konto lub przedstawi nowe konto płatności, w zależności od przypadku. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaktualizować swoje konta karty kredytowej o odpowiednie informacje, Usługodawcy prześlą mu fakturę z wyszczególnieniem należnej kwoty. Użytkownik musi dokonać pełnej zapłaty należności w ciągu siedmiu (7) dni od daty wystawienia faktury. Użytkownik zgadza się powiadomić Usługodawców na piśmie o wszelkich zmianach w swoich danych Konta lub wypowiedzeniu jakiegokolwiek upoważnienia na co najmniej trzydzieści (30) dni przed bezpośrednio następującą datą rozliczenia.  W przypadku, jeśli daty płatności przypadają w weekend lub święta, Użytkownik rozumie, że płatności mogą zostać zrealizowane kolejnego dnia roboczego. Usługodawcy mogą, nie ponosząc odpowiedzialności wobec Użytkownika, zablokować hasło, Konto i dostęp do wszystkich lub niektórych Usług, jeśli jakiekolwiek należne opłaty nie zostaną uiszczone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty, kiedy opłaty te staną się wymagalne i płatne na mocy Regulaminu.  W takim przypadku Usługodawcy nie będą zobowiązani do świadczenia żadnych i/lub wszystkich Usług do momentu pełnego uiszczenia tych opłat. Konta, które zostały zamknięte, mogą zostać reaktywowane po wprowadzeniu ważnych danych płatności i jeśli można następnie skutecznie pobrać z karty wszystkie opłaty naliczone na Koncie od momentu nieudanej próby pobrania opłaty z karty. 

 

6. Dostęp do Usług 

 

Informacje i Usługi dostępne na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach nie są przeznaczone do rozpowszechniania ich lub do użytku przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie tego rodzaju dystrybucja lub użytkowanie byłyby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub gdzie zostalibyśmy objęcie jakimkolwiek wymogiem rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. Stosownie do tego, osoby, które postanawiają korzystać z Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w stopniu, w jakim lokalne przepisy obowiązują. 

 

Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony internetowej lub Aplikacji w Unii Europejskiej, Azji lub jakiegokolwiek innego regionu świata, gdzie przepisy prawa lub inne wymogi regulujące gromadzenie danych osobowych, ich użytkowanie lub ujawnianie, różnią się od przepisów obowiązujących w Szwajcarii, wówczas korzystając w dalszym ciągu z Usług Użytkownik przenosi swoje dane do Szwajcarii i udziela wyraźnej zgody na przeniesienie i przetwarzanie swoich danych w Szwajcarii. 

 

Każda osoba korzystająca z Profilu Użytkownika musi mieć co najmniej 18 lat. Wyrażając zgodę na aktualny Regulamin, Użytkownik niniejszym zapewnia, że ma ukończone 18 lat. Usługodawca może zawiesić dostęp do Usług bez uprzedniego zawiadamiania w razie naruszenia (lub podejrzenia naruszenia) niniejszego Regulaminu lub naruszenia wszelkich przepisów prawa lub wyroków, jak również w razie wszelkich wymogów administracyjnych lub sądowych dotyczących zawieszenia takiego dostępu. Usługodawca może również zawiesić dostęp do Usług z wszelkich innych powodów związanych z poufnością, bezpieczeństwem, reputacją Usługodawcy itp. 

 

 

7. Treści 

Treści Użytkownika 

 

Użytkownik wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że posiada wymaganą zdolność prawną i prawa do wszelkich informacji, funkcji lub treści przesłanych lub w inny sposób dodanych do naszej Strony internetowej lub Aplikacji przez Użytkownika („Treści Użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości w przekazywanych Treściach Użytkownika, a zapewnienie dokładności przekazywanych Treści Użytkownika stanowi odpowiedzialność Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za przechowywanie Treści Użytkownika.  Usługodawca zapewnia poufność wszelkich przechowywanych Treści Użytkownika. Treści Użytkownika pozostają wyłączną własnością Użytkownika; mogą jednak być używane przez Usługodawcę do statystycznej, zanonimizowanej analizy big-data. 

 

Treści wygenerowane 

 

Usługi wytwarzają dokumenty, strony internetowe, treści lub oficjalne formularze na podstawie Treści Użytkownika („Treści wygenerowane”). Treści wygenerowane stanowią wyłączną własność Użytkownika, ale mogą być używane przez Usługodawcę do statystycznej, zanonimizowanej analizy big-data. Po pobraniu Treści wygenerowanych przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za przechowywanie Treści wygenerowanych. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za uważną weryfikację Treści wygenerowanych przed jakimkolwiek użytkowaniem, a Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowość Treści wygenerowanych lub ich niezgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi lub umownymi. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zawiesić dostęp Użytkownika do Treści wygenerowanych lub usunąć je bez uprzedniego powiadomienia.  

 

Treści chronione 

 

O ile nie wskazano inaczej, Usługi stanowią naszą zastrzeżoną własność, a wszystkie kody źródłowe, bazy danych, funkcjonalności, oprogramowanie, projekty stron internetowych, pliki audio, wideo, tekst, fotografie i grafiki na naszych stronach internetowych lub aplikacjach oraz zawarte tam znaki handlowe, znaki usługowe i logo (razem zwane „Treściami chronionymi”) należą do nas lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane oraz są chronione przez prawa autorskie i prawa znaków handlowych oraz różne inne prawa własności intelektualnej i prawa dotyczące zakazu nieuczciwej konkurencji w Szwajcarii, zagranicznych jurysdykcjach i międzynarodowych konwencjach. Treści chronione są podawane na Stronie internetowej lub w Aplikacjach na zasadzie „takie, jakie są”, wyłącznie do celów informacyjnych i osobistego wykorzystania przez Użytkownika. O ile wyraźnie nie stwierdzono tego w niniejszym Regulaminie, żadnej części naszej Strony internetowej lub Aplikacji i żadnych Treści chronionych nie można kopiować, powielać, agregować, publikować ponownie, przesyłać, publikować, wyświetlać publicznie, szyfrować, tłumaczyć, transmitować, rozpowszechniać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać do jakiegokolwiek celu komercyjnego, bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody. 

 

8. Działalność zakazana 

 

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich do żadnego innego celu poza tym, dla którego udostępniamy Usługi. Z Usług nie można korzystać w powiązaniu z żadnymi działaniami komercyjnymi, z wyjątkiem działań konkretnie przez nas popieranych lub zatwierdzonych. 

 

Jako Użytkownik Usług, Użytkownik zgadza się, że nie będzie: 

 

1.systematycznie pobierać danych lub innych treści z Usług w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu, bez naszej pisemnej zgody. 

2.w nieuprawniony sposób korzystać z Usług, w tym gromadzić nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników środkami elektronicznymi lub innymi, w celu wysyłania niezamawianej korespondencji lub tworzenia kont użytkowników w zautomatyzowany sposób lub pod fałszywymi pretekstami.   

3.korzystać z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług. 

4.obchodzić, wyłączać funkcji Usług związanych z bezpieczeństwem, lub w inny sposób w nie ingerować. 

5.uczestniczyć w nieuprawnionym ramkowaniu lub linkowaniu Usług. 

6.oszukiwać, defraudować lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, w szczególności w ramach próby uzyskania wrażliwych danych konta, takich jak hasła użytkowników; 

7.nieprawidłowo korzystać z naszych usług wsparcia technicznego lub przekazywać fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania. 

8.uczestniczyć w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, np. używając skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystając z jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. 

9.ingerować w Usługi, zakłócać je lub tworzyć niepotrzebne obciążenie dla Usług lub sieci, lub usług powiązanych z Usługami. 

10.próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę, lub używać tej samej nazwy użytkownika co inny użytkownik. 

11.sprzedawać ani w inny sposób przekazywać swojego profilu w sposób niedozwolony w Regulaminie. 

12.używać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby. 

13.używać Usług w ramach jakichkolwiek prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i/lub Treści w ramach prób generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych. 

14.odszyfrowywać, dekompilować, demontować lub dokonywać inżynierii wstecznej wszelkich elementów oprogramowania stanowiących Usługi lub w jakikolwiek sposób wchodzących w skład Usług. 

15.próbować obchodzić jakiekolwiek środki Usług stworzone w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług lub jakiejkolwiek części Usług. 

16.nękać, irytować, zastraszać lub grozić któremukolwiek z naszych pracowników lub przedstawicieli zaangażowanych w świadczenie na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek części Usług. 

17.usuwać praw autorskich lub innych powiadomień o prawach własności z jakichkolwiek Treści. 

18.kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Usług, w tym, m.in. Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod. 

19.przesyłać lub transmitować (lub podejmować próby przesyłania lub transmitowania) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, włącznie z nadmiernym korzystaniem z dużych liter i spamu (stałe publikowanie powtarzalnego tekstu), zakłócającym jakiejkolwiek stronie swobodne korzystanie z Usług lub modyfikować, naruszać, zakłócać, zmieniać lub ingerować w użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.   

20.przesyłać lub transmitować (lub podejmować próby przesyłania lub transmitowania) wszelkie materiały pełniące funkcję biernego lub czynnego mechanizmu gromadzenia lub przesyłania danych, w tym, bez ograniczeń, formaty plików graficznych z kompresją bezstratną („gify”), 1×1 piksele, błędy sieciowe, pliki cookies lub inne, podobne urządzenia (czasem zwane „spyware” lub „mechanizmami biernego gromadzenia” lub „pcms”). 

21.z wyjątkiem skutków standardowego korzystania z wyszukiwarek lub przeglądarek internetowych, używać, uruchamiać, opracowywać lub dystrybuować jakikolwiek zautomatyzowany system, w tym bez ograniczeń, wszelkie przeszukiwarki, roboty, narzędzia do oszukiwania, zgarniacze lub czytniki offline, które mają dostęp do Usług lub używać lub uruchamiać wszelkie niedozwolone skrypty lub inne oprogramowanie. 

22.dyskredytować, szargać reputacji lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nam i/lub Usługom. 

23.korzystać z Usług w sposób niezgodny z wszelkim obowiązującym prawem lub regulacjami. 

24.tworzyć Konta i/lub korzystać z Usług, jeśli Użytkownik został wcześniej przez nas usunięty i/lub otrzymał zakaz korzystania z Usług.  

25.wybierać i/lub używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby, w celu podszycia się pod tę osobę. 

26.używać jako nazwy użytkownika nazwy podlegającej prawom osoby innej niż Użytkownik, bez odpowiedniego zezwolenia. 

 

 

9. Zawieszenie i wypowiedzenie możliwości korzystania z Usług 

 

9.1. Przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik wypowie plan roczny lub miesięczny w środku okresu rozliczeniowego, nie otrzyma zwrotu środków za żaden niewykorzystany okres z tego cyklu rozliczeniowego. 

 

9.2. Przez Usługodawców. Usługodawcy mogą wprowadzić limit, zawiesić lub przestać świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika, jeśli nie będzie on przestrzegać niniejszego Regulaminu (np. nie uiści opłat w terminie) lub jeśli Użytkownik będzie korzystać z Usług w sposób powodujący powstanie po naszej stronie odpowiedzialności prawnej lub zakłócający korzystanie z Usług przez innych.  Usługodawcy mogą też zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika, jeśli prowadzimy dochodzenie w sprawie podejrzeń niewłaściwego zachowania po stronie Użytkownika. Może jednak dochodzić do wrażliwych sytuacji, kiedy Usługodawcy zdecydują o podjęciu natychmiastowych działań bez uprzedzenia. Usługodawcy nie mają obowiązku zachowywać Treści Użytkownika po wypowiedzeniu danej Usługi. 

 

9.3. Dalsze środki. Jeśli Usługodawcy przestaną świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika z powodu wielokrotnego lub rażącego naruszania przez niego Regulaminu, Usługodawcy mogą podjąć kroki, aby uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Usług w przyszłości. 

 

10. Brak odpowiedzialności za utracone dane 

 

W sytuacji, gdy Usługodawcy dostarczają hosting sieciowy lub inne usługi za pośrednictwem Usług, włącznie z dostarczaniem przestrzeni dyskowej w komputerze i/lub w powiązaniu z innymi istotnymi usługami, Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do narzucania i różnicowania ograniczeń i/lub restrykcji (tymczasowych lub innych) dotyczących korzystania z Usług, w tym, bez ograniczeń, limitów pamięci dostarczanej w odniesieniu do przestrzeni dyskowej, czasu/wieku plików, liczby i/lub rozmiaru plików, ilości danych pobieranych i/lub pobranych i/lub wszelkich innych kryteriów, które mogą określić Usługodawcy. Wszelkie treści i/lub materiały, które wykraczają poza taki limit mogą zostać usunięte i/lub nieprzyjęte do takiej przestrzeni, bez odpowiedzialności po stronie Usługodawców. 

 

11. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

 

Niniejszy Regulamin i korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej podlegają prawu Szwajcarii i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie działania prawne związane z Usługami, niniejszy Regulamin, Strona internetowa, Aplikacje, Treści Użytkownika, Treści wygenerowane lub Treści chronione będą podejmowane wyłącznie w sądach Genewy, w Szwajcarii, z wyjątkiem odwołań do Szwajcarskiego Sądu Federalnego. 

 

12. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

 

Strona internetowa i Aplikacje są przekazywane na zasadzie „takie jakie są” i dostępności. Użytkownik zgadza się korzystać z naszych Usług na własne ryzyko. W najpełniejszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do strony internetowej i korzystania z niej przez Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu i nienaruszalności. W żadnym wypadku ani my, ani nasi dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele nie będziemy odpowiedzialni wobec Użytkownika, ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody, w tym utracone zyski, utracone przychody, utratę danych lub inne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, nawet jeśli powiadomiono nas o możliwości powstania takich szkód.   Użytkownik uznaje, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub naruszenie wszelkich tego typu Treści wygenerowanych lub Treści Użytkownika i niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do podejmowania przeciwko nam kroków wynikających z takich strat lub naruszenia takich danych. 

 

13. Postanowienia różne 

 

1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady (w tym, bez ograniczeń, Zastrzeżenie poufności Usługodawców) lub zasady operacyjne publikowane przez nas każdorazowo na Stronie internetowej lub w Aplikacjach stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami.  

2. Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie stanowiło odstąpienia od takiego prawa lub postanowienia. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo.  

4. Możemy dokonać cesji którychkolwiek lub wszystkich naszych praw i obowiązków na inne podmioty w dowolnym momencie.  

5. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, opóźnienia lub brak działań powstałe z przyczyn będących poza naszą zasadną kontrolą. 

6. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to lub jego część uznaje się za rozdzielne od tego Regulaminu i nie wpłynie ono na ważność i możliwość egzekwowania wszelkich pozostałych postanowień. 

7. W wyniku niniejszego Regulaminu lub korzystania z Usług nie powstaje pomiędzy nami żadna relacja typu joint venture, spółka, zatrudnienie lub przedstawicielstwo. Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin nie będzie interpretowany przeciwko nam z powodu jego sporządzenia. 

8. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich środków ochrony, jakie mogą mu przysługiwać na podstawie elektronicznej formy niniejszego Regulaminu i brak podpisów stron Regulaminu w celu jego egzekwowania. 

9. Użytkownik zgadza się, że możemy odnosić się do niego jako do naszego klienta i że możemy w zasadnym stopniu używać, na zasadzie nieodpłatnej, znaku handlowego i/lub logo Użytkownika do takich celów. 

10. Przejęcie odpowiedzialności. Użytkownik ochroni, zabezpieczy i zwolni Usługodawców, naszych dostawców i licencjodawców oraz nasze odpowiednie podmioty zależne, podmioty powiązane, członków kadry kierowniczej, agentów, pracowników, przedstawicieli i cesjonariuszy z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie żądania, postępowania, straty, koszty, szkody, nagrody, opłaty, wydatki i/lub zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, zasadne honoraria prawnicze wynikające z i/lub związane z (i) korzystaniem przez Użytkownika z Usług i/lub niezdolnością do korzystania z Usług; (ii) Treściami Użytkownika; (iii) naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, (iv) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich poprzez korzystanie z Usług lub Treści Użytkownika; (v) oszustwami, których dopuścił się Użytkownik i/lub jego celowym niewłaściwym postępowaniem i/lub zaniedbaniem (vi) interakcjami Użytkownika z wszelkim innym użytkownikiem; i/lub (vii) korzystaniem przez Użytkownika z Usług z naruszeniem wszelkich obowiązujących przepisów ochrony danych/prywatności.  Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby przejęciu odpowiedzialności przez Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik zapewni nam pomoc i współpracę w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony. Użytkownik zgadza się nie rozstrzygać żadnych spraw bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawców. Usługodawcy dołożą zasadnych starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich tego typu roszczeniach, działaniach prawnych lub postępowaniu, po powzięciu wiedzy na ten temat.   

10.1. Odstąpienie. Użytkownik niniejszym na zawsze zwalnia nas, nasze podmioty powiązane i każdy z naszych podmiotów zależnych oraz ich odpowiednich pracowników, kontrahentów, dyrektorów, dostawców i przedstawicieli oraz niniejszym odstępuje i rezygnuje z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, obowiązku, zobowiązania, powództwa i podstawy powództwa jakiegokolwiek rodzaju i charakteru (włącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, śmiercią i uszkodzeniem mienia) powstałymi lub powstającymi bezpośrednio lub pośrednio na skutek i/lub dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio:  (i) Usług; (ii) wszelkich niedokładnych, niepełnych, niewiarygodnych, nielegalnych lub naruszających prawa innych treści opublikowanych w Usługach, niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez nas lub jakiegokolwiek użytkownika Usług, lub przez jakikolwiek sprzęt lub programowanie powiązane z Usługami lub w nich używane; (iii) postępowania, w sieci lub poza nią, jakiegokolwiek użytkownika; (iv) wszelkiego uszczerbku na zdrowiu, straty lub szkody spowodowanej przez innego użytkownika lub Treści Użytkownika opublikowane w Usługach, online lub offline; (v) wszelkich błędów, pominięć, zakłóceń, usunięć, wad, opóźnień w operacjach i/lub transmisji, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży i/lub zniszczenia i/lub nieuprawnionego dostępu do komunikatów użytkowników Usług i/lub zmian tych komunikatów. 

 

11. Siła wyższa. Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, ani Usługodawcy, ani klient nie będą odpowiadać za jakiegokolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnieniu swoich zobowiązań z powodu wydarzeń będących poza uzasadnioną kontrolą danej strony, które mogą obejmować ataki powodujące odmowę dostępu do usług, awarię zewnętrznego dostawcy hostingu lub dostawcy mediów, przerwy w dostawach, zamieszki, pandemie, pożary, siłę wyższą, wojnę, strajki, terroryzm i działania rządu. 

 

14Kontakt 

 

W przypadku chęci otrzymania dodatkowych informacji na temat Regulaminu lub w razie pytań dotyczących relacji komercyjnych z Usługodawcami, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych na Stronie internetowej danego Partnera.